رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بخش‌های مختلف نورون انیمیشن 1,040
برش عرضی برگ انیمیشن 829
پمپاژ قلب انیمیشن 873
تخمک‌زایی انیمیشن 1,003
چرخه زندگی سرخس انیمیشن 861
تطابق در چشم انیمیشن 901
چرخه آب انیمیشن 949
چرخه زندگی خزه انیمیشن 840
چرخه زندگی سرخس انیمیشن 1,056
چرخه زندگی کاج انیمیشن 1,193
چرخه زندگی گیاهان گلدار انیمیشن 1,030
چرخه زندگی نهاندانگان انیمیشن 1,202
چرخه کامل مراحل گوارش انیمیشن 947
چرخه نیتروژن انیمیشن 878
چگونگی انقباض ماهیچه انیمیشن 819
چگونگی انقباض ماهیچه مخطط انیمیشن 928
دریافت صدا توسط گوش انیمیشن 928
دستگاه گردش خون انسان انیمیشن 963
رسوب کلسترول در دیواره رگ انیمیشن 948
ساختار گوش انیمیشن 1,035

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد