رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار و کار دستگاه عصبی فیلم 1,570
ساختار و کار نورون فیلم 1,585
ساختار گوش انیمیشن 1,035
ساختمان آنزیم انیمیشن 820
ساختمان باکتری انیمیشن 800
ساختمان پوست انیمیشن 1,271
سیستم گردش خون در ملخ انیمیشن 1,773
شبکه غذایی انیمیشن 907
شناسایی بخش‌های مختلف برگ انیمیشن 859
شکل یک سلول انیمیشن 858
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 3,000
غدد فوق کلیه فیلم 1,295
غده تیروئید و غده‌های پاراتیروئید فیلم 1,399
غده‌های درون‌ریز اصلی بدن فیلم 1,384
فاگوسیتوز و اگزوسیتوز انیمیشن 873
فتوسنتز انیمیشن 933
فعالیت نورون‌ها فیلم 1,770
قسمت‌های مختلف مو انیمیشن 825
قوانین وراثت (1) فیلم 1,987
قوانین وراثت (2) فیلم 1,984

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد