رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مراحل مختلف میتوز فیلم 2,300
میوز فیلم 2,290
میوز فیلم 1,883
میوز فیلم 2,008
اسپرم‌زایی، تخمک‌زایی، سندرم داون فیلم 2,904
بکرزایی فیلم 2,102
ژنتیک در گذشته فیلم 1,731
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,566
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,997
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,549
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,654
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,238
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,313
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,151
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,907
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,449
پژوهش‌های مندل فیلم 1,815
قوانین وراثت (1) فیلم 1,987
قوانین وراثت (2) فیلم 1,984
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,378

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد