رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اندام‌های حسی بدن (چشم) فیلم 1,854
انسان به کمک ماهیچه‌ها و استخوان‌ها حرکت می‌کند فیلم 2,132
انواع بافت‌ها انیمیشن 831
انواع میکروسکوپ الکترونی انیمیشن 1,348
انواع هوای تنفسی انیمیشن 1,120
ایمنی سلولی انیمیشن 836
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,313
بافت اسکلرانشیم انیمیشن 1,209
بافت روپوست انیمیشن 1,065
بافت روپوست، بافت زمینه‌ای فیلم 2,290
بافت زمینه‌ای انیمیشن 1,036
بافت عصبی انیمیشن 1,807
بافت عصبی فیلم 2,648
بافت ماهیچه‌ای انیمیشن 1,421
بافت ماهیچه‌ای فیلم 3,217
بافت هادی انیمیشن 1,013
بافت هادی فیلم 1,476
بافت پارانشیم انیمیشن 1,102
بافت پوششی انیمیشن 1,182
بافت پوششی فیلم 2,551

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد