رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زیست‌شناسی فیلم 2,978
مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت فیلم 3,562
ویژگی‌های عنصر کربن، پلی‌مر، هیدرولیز و سنتز آب‌دهی فیلم 2,894
کربوهیدرات فیلم 2,193
لیپیدها فیلم 2,184
پروتئین‌ها فیلم 2,545
آنزیم‌ها فیلم 2,015
آنزیم، متابولیسم و آدنوزین تری فسفات فیلم 1,869
تریکودینا فیلم 2,406
آشنایی با ساختار و وظایف اجزای درون سلول فیلم 3,327
ساختار و وظایف کلروپلاست، میتوکندری، لیزوزوم، واکوئل فیلم 2,900
جلبک ولوکس فیلم 1,874
بافت پوششی فیلم 2,533
بافت پیوندی فیلم 2,056
بافت پیوندی فیلم 1,964
بافت ماهیچه‌ای فیلم 3,199
بافت عصبی فیلم 2,639
مناطق مریستمی فیلم 2,086
بافت روپوست، بافت زمینه‌ای فیلم 2,276
بافت هادی فیلم 1,467

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد