رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
هورمون‌ها چگونه کار می‌کنند؟ انیمیشن 1,125
آزمون میزان هوشیاری انیمیشن 1,146
گوارش در بخش‌های مختلف لوله گوارش انیمیشن 1,146
آشنایی با اندامک‌های سلولی انیمیشن 1,148
نامگذاری بخش‌های مختلف قلب انیمیشن 1,151
آندوسیتوز، اگزوسیتوز انیمیشن 1,155
بافت پیوندی انیمیشن 1,156
اسمز در سلول‌های گیاهی انیمیشن 1,175
ریبوزوم انیمیشن 1,175
پمپ سدیم - پتاسیم انیمیشن 1,176
جانوران مواد زائد نیتروژن‌دار را دفع می‌کنند فیلم 1,180
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری انیمیشن 1,182
بافت پوششی انیمیشن 1,182
آوند آبکش انیمیشن 1,190
چرخه زندگی کاج انیمیشن 1,193
چرخه زندگی نهاندانگان انیمیشن 1,202
انتشار ساده و تسهیل شده انیمیشن 1,204
بافت اسکلرانشیم انیمیشن 1,208
تنفس در ماهی و جانداران ساکن خشکی انیمیشن 1,214
لقاح در پستانداران انیمیشن 1,222

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد