رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
آشنایی با کلروپلاست انیمیشن 1,023
چرخه زندگی گیاهان گلدار انیمیشن 1,030
همانندسازی در باکتری انیمیشن 1,033
ساختار گوش انیمیشن 1,036
بافت زمینه‌ای انیمیشن 1,036
بخش‌های مختلف نورون انیمیشن 1,041
چرخه زندگی سرخس انیمیشن 1,056
آشنایی با بافت‌های اصلی گیاه انیمیشن 1,057
بافت روپوست انیمیشن 1,065
بافت‌های اصلی جانوری انیمیشن 1,076
آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی انیمیشن 1,085
الکتروکاردیوگرافی انیمیشن 1,087
انتقال پیام عصبی به ماهیچه انیمیشن 1,095
بافت پارانشیم انیمیشن 1,102
لقاح مضاعف انیمیشن 1,104
اسمز انیمیشن 1,116
آموزش چگونگی گرفتن نبض انیمیشن 1,120
انواع هوای تنفسی انیمیشن 1,120
اجزای سیستم تنفس انیمیشن 1,122
نقش دستگاه ایمنی در پیوند اعضا و مبارزه با سرطان فیلم 1,124

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد