رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی انیمیشن 899
آزمون میزان هوشیاری انیمیشن 1,138
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری انیمیشن 1,171
آشنایی با اندامک‌های سلولی انیمیشن 1,140
آشنایی با بافت‌های اصلی گیاه انیمیشن 1,048
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,886
آشنایی با درصد سوختگی انیمیشن 1,012
آشنایی با دستگاه تنفسی پرندگان انیمیشن 3,873
آشنایی با ساختار لوله گوارش انیمیشن 1,389
آشنایی با ساختار و وظایف اجزای درون سلول فیلم 3,327
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,961
آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی انیمیشن 1,075
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 5,449
آشنایی با کلروپلاست انیمیشن 1,014
آموزش چگونگی گرفتن نبض انیمیشن 1,105
آنتی‌ژن سطحی انیمیشن 803
آندوسیتوز، اگزوسیتوز انیمیشن 1,124
آنزیم، متابولیسم و آدنوزین تری فسفات فیلم 1,869
آنزیم‌ها فیلم 2,015
آوند آبکش انیمیشن 1,175

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد