رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بافت پیوندی انیمیشن 1,156
بافت پیوندی فیلم 2,074
بافت پیوندی فیلم 1,982
بافت گرهی و خودکار قلب انیمیشن 1,722
بافت‌های اصلی جانوری انیمیشن 1,076
بخش‌های مختلف دستگاه تنفس انسان انیمیشن 1,467
بخش‌های مختلف نورون انیمیشن 1,039
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,378
برش عرضی برگ انیمیشن 829
بکرزایی فیلم 2,102
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,565
تخمک‌زایی انیمیشن 1,003
ترشح مواد مختلف در معده انیمیشن 1,494
تریکودینا فیلم 2,445
تشکیل ادرار فیلم 1,799
تطابق در چشم انیمیشن 901
تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی انیمیشن 3,392
تنفس در ماهی و جانداران ساکن خشکی انیمیشن 1,213
تنفس در کرم خاکی و حشرات انیمیشن 1,939
تولید مثل باکتری فیلم 2,143

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد