رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اندام‌های حسی بدن (چشم) فیلم 1,853
انسان به کمک ماهیچه‌ها و استخوان‌ها حرکت می‌کند فیلم 2,131
انواع بافت‌ها انیمیشن 831
انواع میکروسکوپ الکترونی انیمیشن 1,347
انواع هوای تنفسی انیمیشن 1,118
ایمنی سلولی انیمیشن 836
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,313
بافت اسکلرانشیم انیمیشن 1,208
بافت روپوست انیمیشن 1,064
بافت روپوست، بافت زمینه‌ای فیلم 2,290
بافت زمینه‌ای انیمیشن 1,035
بافت عصبی انیمیشن 1,805
بافت عصبی فیلم 2,648
بافت ماهیچه‌ای انیمیشن 1,421
بافت ماهیچه‌ای فیلم 3,216
بافت هادی انیمیشن 1,012
بافت هادی فیلم 1,475
بافت پارانشیم انیمیشن 1,101
بافت پوششی انیمیشن 1,182
بافت پوششی فیلم 2,549

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد