رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مرتب کردن کلمات 3 انیمیشن 1,041
معادل فارسی 1 انیمیشن 809
معادل فارسی 2 انیمیشن 899
معنی جملات 1 انیمیشن 832
معنی جملات 2 انیمیشن 903
معنی جمله انیمیشن 807
معنی جمله انیمیشن 1,666
معنی شعر انیمیشن 944
معنی شعر انیمیشن 3,465
معنی لغات انیمیشن 2,665
معنی کلمات انیمیشن 1,837
معنی کلمات 1 انیمیشن 953
معنی کلمات 2 انیمیشن 1,029
مفرد کلمات انیمیشن 825
مفرد کلمات (1) انیمیشن 957
مفرد کلمات (2) انیمیشن 994
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 1,601
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 1,606
منادا انیمیشن 913
موصوف و صفت (1) انیمیشن 1,034

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد