رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ترکیب کلمات انیمیشن 856
تشخیص صدا انیمیشن 979
تعداد جمله انیمیشن 911
تکمیل جملات 1 انیمیشن 749
تکمیل جملات 2 انیمیشن 815
تکمیل جملات 3 انیمیشن 733
تکمیل جملات 4 انیمیشن 759
تکمیل جملات 5 انیمیشن 760
تکمیل جملات 6 انیمیشن 742
تکمیل جملات 7 انیمیشن 788
تکمیل جملات 8 انیمیشن 792
تکمیل جملات 9 انیمیشن 891
تکمیل جمله با فعل مناسب انیمیشن 2,037
تکمیل کردن جمله با فعل مناسب انیمیشن 875
جایگزینی انیمیشن 871
جدول انیمیشن 800
جدول کلمات انیمیشن 777
جدول کلمات انیمیشن 848
جدول کلمات 1 انیمیشن 870
جدول کلمات 2 انیمیشن 882

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد