رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
هم‌خانواده 3 انیمیشن 848
جمع کلمات انیمیشن 850
ترکیب کلمات انیمیشن 855
کلمات مرتبط 1 انیمیشن 861
5- کامل کردن جملات انیمیشن 861
فعل انیمیشن 865
2- مرتب کردن جملات انیمیشن 865
جدول کلمات 1 انیمیشن 869
کلمات هم‌معنی 3 انیمیشن 870
جایگزینی انیمیشن 870
جمله‌سازی 1 انیمیشن 873
هم‌معنی 1 انیمیشن 874
تکمیل کردن جمله با فعل مناسب انیمیشن 874
ضرب‌المثل (1) انیمیشن 875
جمع کلمات (4) انیمیشن 875
جمع کلمات (2) انیمیشن 876
صفت (2) انیمیشن 876
ضرب‌المثل (2) انیمیشن 876
کامل کردن جملات 7 انیمیشن 877
حروف ربط انیمیشن 877

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد