الکترونیک

تئوری جمع آثار (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تئوری جمع آثار (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها به روش ترسیمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها به روش تحلیلی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها با روش تحلیلی و ترسیمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
237 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قضیه نورتن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
140 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کنتور سه فاز (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کنتور سه فاز (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثال معادل تونن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
38 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد