هنر

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (13)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
53,303 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (12)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
55,449 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (11)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
50,217 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (10)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
33,651 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (9)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
61,283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (8)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
55,770 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (7)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
36,738 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (6)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
44,271 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (5)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
39,360 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (4)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,057 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد