انگلیسی

درس ششم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
527 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
27 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (lesson 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,014 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (my village)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,855 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
10,169 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
36 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
35 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد