خازن

اتصال موازی خازن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
95 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اتصال سری خازن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اتصال سری مقاومت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل بار ذخیره شده در خازن‌ها در اتصال سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل بار ذخیره شده در خازن‌ها در اتصال موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اتصال موازی خازن‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اتصال سری خازن‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راکتانس خازنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
29 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

خازن در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
18 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد