خوانداری دوم ابتدایی

پرچم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,272 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ای خانه ما

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
619 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایران زیبا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یک کلاغ، چهل کلاغ

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,877 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فردوسی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
627 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کودک زیرک

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
925 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

من هنرمندم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
627 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هنرمند

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
937 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کی بود، کی بود

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,284 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زیارت

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,224 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد