کار و فناوری ششم ابتدایی

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (7)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
56,661 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (6)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
35,559 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (5)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
29,475 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (4)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,464 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
31,160 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
31,855 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,385 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد