انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات هم‌معنی 1 792 کیلو بایت SWF 1,267
کلمات هم‌معنی 1 1,344 کیلو بایت SWF 1,162
کلمات هم‌معنی 2 226 کیلو بایت SWF 1,522
کلمات هم‌معنی 2 1,344 کیلو بایت SWF 1,211
کلمات هم‌معنی 3 1,346 کیلو بایت SWF 1,438
کلمات هم‌معنی 3 1,343 کیلو بایت SWF 1,124
کلمات هم‌معنی 4 226 کیلو بایت SWF 1,471
کلمات هم‌معنی 4 1,341 کیلو بایت SWF 1,189
کلمات هم‌معنی 5 229 کیلو بایت SWF 1,502
کلمات هم‌معنی 5 1,342 کیلو بایت SWF 1,097
کمک به نیازمندان 473 کیلو بایت SWF 1,253
کمک رایانه 476 کیلو بایت SWF 1,062
کنترل جریان تحریک موتور کمپوند و سری 144 کیلو بایت SWF 1,893
کنترل محرک مغناطیسی ماشین 86 کیلو بایت SWF 1,920
کنتور سه فاز (1) 112 کیلو بایت SWF 1,101
کنتور سه فاز (2) 81 کیلو بایت SWF 1,396
کودکان، سرمایه ملی کشور 495 کیلو بایت SWF 1,111
کوشا و نوشا 412 کیلو بایت SWF 1,404
کوچ پرستوها 3,520 کیلو بایت SWF 1,043
کوچ پرستو‌‌‌ها 465 کیلو بایت SWF 1,328

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد