انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط (7) 429 کیلو بایت SWF 1,126
کلمات مرتبط (8) 259 کیلو بایت SWF 1,210
کلمات مرتبط (9) 314 کیلو بایت SWF 1,787
کلمات مرتبط 1 1,347 کیلو بایت SWF 864
کلمات مرتبط 1 311 کیلو بایت SWF 781
کلمات مرتبط 1 232 کیلو بایت SWF 863
کلمات مرتبط 10 234 کیلو بایت SWF 895
کلمات مرتبط 11 412 کیلو بایت SWF 886
کلمات مرتبط 12 611 کیلو بایت SWF 897
کلمات مرتبط 2 1,345 کیلو بایت SWF 865
کلمات مرتبط 2 317 کیلو بایت SWF 770
کلمات مرتبط 2 229 کیلو بایت SWF 819
کلمات مرتبط 3 225 کیلو بایت SWF 832
کلمات مرتبط 3 578 کیلو بایت SWF 741
کلمات مرتبط 3 229 کیلو بایت SWF 831
کلمات مرتبط 4 225 کیلو بایت SWF 805
کلمات مرتبط 4 619 کیلو بایت SWF 679
کلمات مرتبط 4 232 کیلو بایت SWF 798
کلمات مرتبط 5 233 کیلو بایت SWF 842
کلمات مرتبط 5 1,200 کیلو بایت SWF 791

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد