انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط (7) 429 کیلو بایت SWF 1,605
کلمات مرتبط (8) 259 کیلو بایت SWF 1,576
کلمات مرتبط (9) 314 کیلو بایت SWF 2,336
کلمات مرتبط 1 1,347 کیلو بایت SWF 1,190
کلمات مرتبط 1 311 کیلو بایت SWF 1,130
کلمات مرتبط 1 232 کیلو بایت SWF 1,393
کلمات مرتبط 10 234 کیلو بایت SWF 1,399
کلمات مرتبط 11 412 کیلو بایت SWF 1,354
کلمات مرتبط 12 611 کیلو بایت SWF 1,286
کلمات مرتبط 2 1,345 کیلو بایت SWF 1,239
کلمات مرتبط 2 317 کیلو بایت SWF 1,109
کلمات مرتبط 2 229 کیلو بایت SWF 1,158
کلمات مرتبط 3 225 کیلو بایت SWF 1,180
کلمات مرتبط 3 578 کیلو بایت SWF 1,084
کلمات مرتبط 3 229 کیلو بایت SWF 1,269
کلمات مرتبط 4 225 کیلو بایت SWF 1,142
کلمات مرتبط 4 619 کیلو بایت SWF 1,189
کلمات مرتبط 4 232 کیلو بایت SWF 1,205
کلمات مرتبط 5 233 کیلو بایت SWF 1,193
کلمات مرتبط 5 1,200 کیلو بایت SWF 1,166

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد