انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط (7) 429 کیلو بایت SWF 1,709
کلمات مرتبط (8) 259 کیلو بایت SWF 1,649
کلمات مرتبط (9) 314 کیلو بایت SWF 2,424
کلمات مرتبط 1 1,347 کیلو بایت SWF 1,259
کلمات مرتبط 1 311 کیلو بایت SWF 1,188
کلمات مرتبط 1 232 کیلو بایت SWF 1,452
کلمات مرتبط 10 234 کیلو بایت SWF 1,529
کلمات مرتبط 11 412 کیلو بایت SWF 1,429
کلمات مرتبط 12 611 کیلو بایت SWF 1,351
کلمات مرتبط 2 1,345 کیلو بایت SWF 1,308
کلمات مرتبط 2 317 کیلو بایت SWF 1,205
کلمات مرتبط 2 229 کیلو بایت SWF 1,230
کلمات مرتبط 3 225 کیلو بایت SWF 1,244
کلمات مرتبط 3 578 کیلو بایت SWF 1,145
کلمات مرتبط 3 229 کیلو بایت SWF 1,322
کلمات مرتبط 4 225 کیلو بایت SWF 1,209
کلمات مرتبط 4 619 کیلو بایت SWF 1,254
کلمات مرتبط 4 232 کیلو بایت SWF 1,259
کلمات مرتبط 5 233 کیلو بایت SWF 1,266
کلمات مرتبط 5 1,200 کیلو بایت SWF 1,242

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد