انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط (7) 429 کیلو بایت SWF 1,562
کلمات مرتبط (8) 259 کیلو بایت SWF 1,536
کلمات مرتبط (9) 314 کیلو بایت SWF 2,294
کلمات مرتبط 1 1,347 کیلو بایت SWF 1,150
کلمات مرتبط 1 311 کیلو بایت SWF 1,094
کلمات مرتبط 1 232 کیلو بایت SWF 1,321
کلمات مرتبط 10 234 کیلو بایت SWF 1,362
کلمات مرتبط 11 412 کیلو بایت SWF 1,313
کلمات مرتبط 12 611 کیلو بایت SWF 1,245
کلمات مرتبط 2 1,345 کیلو بایت SWF 1,201
کلمات مرتبط 2 317 کیلو بایت SWF 1,071
کلمات مرتبط 2 229 کیلو بایت SWF 1,127
کلمات مرتبط 3 225 کیلو بایت SWF 1,143
کلمات مرتبط 3 578 کیلو بایت SWF 1,048
کلمات مرتبط 3 229 کیلو بایت SWF 1,239
کلمات مرتبط 4 225 کیلو بایت SWF 1,101
کلمات مرتبط 4 619 کیلو بایت SWF 1,150
کلمات مرتبط 4 232 کیلو بایت SWF 1,171
کلمات مرتبط 5 233 کیلو بایت SWF 1,159
کلمات مرتبط 5 1,200 کیلو بایت SWF 1,137

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد