انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مناسب 257 کیلو بایت SWF 1,496
کلمات مشدد 114 کیلو بایت SWF 1,592
کلمات مرتبط با تصویر 228 کیلو بایت SWF 1,181
کلمات مرتبط 9 444 کیلو بایت SWF 1,062
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 1,254
کلمات مرتبط 8 455 کیلو بایت SWF 1,289
کلمات مرتبط 8 231 کیلو بایت SWF 1,129
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 1,452
کلمات مرتبط 7 293 کیلو بایت SWF 1,219
کلمات مرتبط 7 231 کیلو بایت SWF 1,126
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 1,430
کلمات مرتبط 7 233 کیلو بایت SWF 1,312
کلمات مرتبط 6 565 کیلو بایت SWF 1,290
کلمات مرتبط 6 233 کیلو بایت SWF 1,232
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 1,321
کلمات مرتبط 5 1,200 کیلو بایت SWF 1,150
کلمات مرتبط 5 232 کیلو بایت SWF 1,248
کلمات مرتبط 5 233 کیلو بایت SWF 1,173
کلمات مرتبط 4 619 کیلو بایت SWF 1,168
کلمات مرتبط 4 232 کیلو بایت SWF 1,184

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد