انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط 5 232 کیلو بایت SWF 1,234
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 1,293
کلمات مرتبط 6 565 کیلو بایت SWF 1,231
کلمات مرتبط 6 233 کیلو بایت SWF 1,219
کلمات مرتبط 7 233 کیلو بایت SWF 1,287
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 1,404
کلمات مرتبط 7 293 کیلو بایت SWF 1,201
کلمات مرتبط 7 231 کیلو بایت SWF 1,110
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 1,386
کلمات مرتبط 8 455 کیلو بایت SWF 1,274
کلمات مرتبط 8 231 کیلو بایت SWF 1,104
کلمات مرتبط 9 444 کیلو بایت SWF 1,040
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 1,238
کلمات مرتبط با تصویر 228 کیلو بایت SWF 1,165
کلمات مشدد 114 کیلو بایت SWF 1,573
کلمات مناسب 257 کیلو بایت SWF 1,471
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) 135 کیلو بایت SWF 1,850
کلمات هم معنی 1 1,337 کیلو بایت SWF 1,641
کلمات هم‌معنی 854 کیلو بایت SWF 1,358
کلمات هم‌معنی 300 کیلو بایت SWF 1,292

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد