انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط (7) 429 کیلو بایت SWF 1,692
کلمات مرتبط (8) 259 کیلو بایت SWF 1,633
کلمات مرتبط (9) 314 کیلو بایت SWF 2,408
کلمات مرتبط 1 1,347 کیلو بایت SWF 1,246
کلمات مرتبط 1 311 کیلو بایت SWF 1,178
کلمات مرتبط 1 232 کیلو بایت SWF 1,438
کلمات مرتبط 10 234 کیلو بایت SWF 1,503
کلمات مرتبط 11 412 کیلو بایت SWF 1,415
کلمات مرتبط 12 611 کیلو بایت SWF 1,339
کلمات مرتبط 2 1,345 کیلو بایت SWF 1,294
کلمات مرتبط 2 317 کیلو بایت SWF 1,193
کلمات مرتبط 2 229 کیلو بایت SWF 1,220
کلمات مرتبط 3 225 کیلو بایت SWF 1,235
کلمات مرتبط 3 578 کیلو بایت SWF 1,135
کلمات مرتبط 3 229 کیلو بایت SWF 1,311
کلمات مرتبط 4 225 کیلو بایت SWF 1,197
کلمات مرتبط 4 619 کیلو بایت SWF 1,240
کلمات مرتبط 4 232 کیلو بایت SWF 1,249
کلمات مرتبط 5 233 کیلو بایت SWF 1,255
کلمات مرتبط 5 1,200 کیلو بایت SWF 1,232

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد