رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مولالیته انیمیشن 1,933
آزمایش رادرفورد انیمیشن 11,655
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی انیمیشن 1,435
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) انیمیشن 3,686
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) انیمیشن 3,420
آشنایی با ساختار الکل‌ها انیمیشن 2,166
آنتالپی استاندارد تشکیل انیمیشن 1,592
آنتالپی انحلال انیمیشن 1,553
آنتالپی ذوب یخ انیمیشن 1,643
اثر افزودن نمک به یخ بر روی نقطه انجماد یخ انیمیشن 1,705
اثر تغییر دما بر تعادل انیمیشن 7,156
اثر تغییر غلظت بر تعادل انیمیشن 4,683
اثر تغییر فشار بر تعادل انیمیشن 5,284
اثر دما بر انحلال‌‌پذیری گازها انیمیشن 1,751
اثر دما بر حل شدن مواد انیمیشن 1,809
اثر گرما بر روی حرکت سازنده یک ماده انیمیشن 1,574
اسید های ضعیف و قوی انیمیشن 10,688
اشکال سوختن انیمیشن 3,124
افزایش بی‌نظمی گاز نئون با افزایش حجم محفظه انیمیشن 1,438
افزایش نقطه جوش آب در اثر افزودن شکر به آب انیمیشن 2,039

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد