ریاضی دوم ابتدایی

خواندن ساعت (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
324 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
324 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
325 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
325 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
325 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
392 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بیان کردن ساعت به‌وسیله شمارش و شناخت عقربه‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
234 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص ساعت و بیان آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
379 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساعت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
256 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد