فیزیک 2

تعادل توپ در فضا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرتاب توپ در فضا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فشار گاز و برخورد مولکول‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرتاب توپ در زمین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
150 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات قطبی و حقیقی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مؤلفه‌های افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناگر رودخانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
194 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سقوط آزاد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
226 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرتاب گلوله (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
142 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد