ریاضی سوم راهنمایی

نیمساز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق برداری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها به روش انجمنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها به روش جابجایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
63 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مجموع زوایای مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
108 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرینه بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فیثاغورس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
95 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عبارت جبری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
146 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه محاطی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه محاطی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد