رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 5,048
رزونانس در مدار LC انیمیشن 4,562
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 4,052
روش جمع آثار انیمیشن 5,004
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 3,233
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 2,819
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 2,673
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 2,638
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 2,787
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 2,808
قضیه جمع آثار انیمیشن 6,767
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,969
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 3,079
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 2,788
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,957
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 2,563
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 3,042
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 2,585
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 2,750
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,788

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد