رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 5,630
کیمیاگر فیلم 10,111
آخر خط فیلم 6,671
درخت بخشنده فیلم 6,571
چرخ ریسک (3) فیلم 4,866
چرخ ریسک (2) فیلم 4,451
چرخ ریسک (1) فیلم 4,142
ماه بود و روباه (2) فیلم 4,930
ماه بود و روباه (1) فیلم 5,409
لی لی حوضک (2) فیلم 5,123
لی لی حوضک (1) فیلم 4,283
آقکند (3) فیلم 3,377
آقکند (2) فیلم 3,404
آقکند (1) فیلم 4,503
بوی خوش مدینه (4) فیلم 4,591
بوی خوش مدینه (3) فیلم 3,444
بوی خوش مدینه (2) فیلم 3,919
بوی خوش مدینه (1) فیلم 5,214
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 4,798
نارنجی پوش امانتدار فیلم 7,363

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد