رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 2,794
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 1,247
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 1,434
درس سوم (reading) فایل صوتی 1,224
درس سوم (new words) فایل صوتی 1,136
درس سوم (conversation) فایل صوتی 1,053
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 3,544
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 1,256
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 1,328
درس دوم (reading) فایل صوتی 1,234
درس دوم (new words) فایل صوتی 1,041
درس دوم (conversation) فایل صوتی 1,320
درس اول (what you learned) فایل صوتی 2,118
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 1,141
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 1,713
درس اول (reading) فایل صوتی 1,383
درس اول (new words) فایل صوتی 1,312
درس اول (conversation) فایل صوتی 1,755
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 16,853
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 1,524

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد