رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
پیش‌بینی انحلال‌پذیری انیمیشن 1,417
نقطه جوش، نقطه انجماد انیمیشن 1,422
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی انیمیشن 1,435
افزایش بی‌نظمی گاز نئون با افزایش حجم محفظه انیمیشن 1,437
انحلال صابون در آب انیمیشن 1,438
انحلال‌پذیری در آب انیمیشن 1,493
محلول آبی انیمیشن 1,493
تجزیه انیمیشن 1,498
نقطه جوش انیمیشن 1,507
نمودار تغییر در انرژی در یک سامانه انیمیشن 1,510
تغییرات بی‌نظمی در فرایند انحلال انیمیشن 1,510
تهیه محلول با غلظت معین با استفاده از حل کردن جرم مشخصی از ماده انیمیشن 1,517
خالص‌سازی مس از طریق الکترولیز انیمیشن 1,522
انحلال ید و KMNO4 در آب و CCL4 انیمیشن 1,542
سینتیک شیمیایی انیمیشن 1,546
آنتالپی انحلال انیمیشن 1,553
مبادله گرمای سامانه بسته با محیط انیمیشن 1,553
تاثیر دما بر روی انحلال مواد انیمیشن 1,557
تهیه محلولی با غلضت معین به روش رقیق کردن انیمیشن 1,558
اثر گرما بر روی حرکت سازنده یک ماده انیمیشن 1,573

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد