ارسال برای دوستان

با تشکر از شما برای ارسال این مطلب از سایت رسانه های کمک آموزشی به دیگران.

توجه: آدرس پست الکترونیکی شما فقط برای اشخاصی فرستاده می شود که می خواهید این مطلب را ببینند. از آدرس پست الکترونیکی شما استفاده دیگری نمی شود.

آدرسها را در خطوط زیر هم وارد نمایید و یا بین آنها کاما قرار دهید.
رابطه بین میدان و جریان اطراف یک سلونئد
(نام فرستنده) صفحه اي از سايت رسانه های کمک آموزشی را براي شما ارسال كرده است
(نام فرستنده) فکر می کند شما مایلید این صفحه را از سایت رسانه های کمک آموزشی مشاهده کنید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد