سال اول ابتدایی

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
531 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
340 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
429 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
386 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی و آشنایی با رنگ‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
328 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
589 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
512 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
423 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و مقایسه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
697 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
470 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد