سال نهم

المعجم (ک)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,163 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ق)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,975 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ف)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,931 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (غ)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,331 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,362 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ظ)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,024 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ط)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,417 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ض)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,214 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ص)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,417 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

المعجم (ش)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,364 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد