سال هفتم

درس هشتم (my favorite food)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,906 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
438 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
40 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
31 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
99 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (lesson 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,004 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد