سال هفتم

موزه ایران باستان (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
95,472 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موزه ایران باستان (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موزه زمین‌شناسی (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,030 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موزه زمین‌شناسی (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,806 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پارک پردیسان (5)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,023 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پارک پردیسان (4)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,298 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پارک پردیسان (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,477 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پارک پردیسان (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,501 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پارک پردیسان (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,947 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تنوع زیستی جهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,567 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد