معلمان

آشنایی با برنامه درسی ملی (26)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
38,137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (25)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
40,704 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (24)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
39,238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (23)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
50,213 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (22)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
37,328 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (21)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
38,646 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (20)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
40,933 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (13)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
41,576 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (19)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
43,480 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

آشنایی با برنامه درسی ملی (18)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,829 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد