سال سوم متوسطه

آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
37,210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بررسی دودمانه (شجره‌نامه)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
54,161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قوانین وراثت (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
35,179 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قوانین وراثت (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
40,429 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پژوهش‌های مندل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
62,871 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
52,458 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
41,745 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه عصبی مرکزی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
35,387 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایمنی غیر اختصاصی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
37,148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
25,984 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد