سال دوم متوسطه

لیپیدها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,380 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کربوهیدرات

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
262,620 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویژگی‌های عنصر کربن، پلی‌مر، هیدرولیز و سنتز آب‌دهی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,987 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,577 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زیست‌شناسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,458 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ترشح مواد مختلف در معده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,661 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سیستم گردش خون در ملخ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
39 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت اسکلرانشیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,352 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ساختار لوله گوارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
529 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد