سال سوم راهنمایی

دایره و اجزای آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خط مماس بر دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چند جمله‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعداد حقیقی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
143 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثبات قانون در مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش حرفه وفن سوم

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

علوم سوم راهنمایی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

آینه ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد