رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 5,025
رزونانس در مدار LC انیمیشن 4,548
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 4,036
روش جمع آثار انیمیشن 4,993
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 3,212
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 2,804
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 2,662
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 2,623
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 2,762
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 2,787
قضیه جمع آثار انیمیشن 6,758
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,931
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 3,050
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 2,777
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,946
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 2,552
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 3,027
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 2,565
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 2,737
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,777

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد