رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 5,611
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 3,111
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 3,065
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,934
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 3,195
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,399
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,398
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,443
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,226
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,255
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,172
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,238
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,213
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,195
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,069
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,153
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,193
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,138
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,350
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,370

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد