رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 2,795
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 1,247
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 1,435
درس سوم (reading) فایل صوتی 1,224
درس سوم (new words) فایل صوتی 1,136
درس سوم (conversation) فایل صوتی 1,053
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 3,545
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 1,256
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 1,329
درس دوم (reading) فایل صوتی 1,234
درس دوم (new words) فایل صوتی 1,041
درس دوم (conversation) فایل صوتی 1,320
درس اول (what you learned) فایل صوتی 2,120
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 1,141
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 1,714
درس اول (reading) فایل صوتی 1,384
درس اول (new words) فایل صوتی 1,312
درس اول (conversation) فایل صوتی 1,755
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 16,853
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 1,525

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد