رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 5,060
مربع کامل انیمیشن 3,455
آمار و احتمال (3) انیمیشن 2,357
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,871
آمار و احتمال (1) انیمیشن 2,087
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 2,864
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,974
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 2,235
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,989
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 2,148
اعداد صحیح انیمیشن 2,188
جمع انیمیشن 2,740
عبارات جبری انیمیشن 3,618
دستگاه مختصات انیمیشن 2,140
بردار مختصات انیمیشن 2,041
بردار مختصات انیمیشن 1,773
عبارت توان‌دار انیمیشن 2,064
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,941
توان انیمیشن 2,092
عبارت جبری انیمیشن 2,540

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد