رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 7,055
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 4,742
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 5,493
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 3,727
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 9,493
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,936
قوانین وراثت (2) فیلم 2,561
قوانین وراثت (1) فیلم 2,508
پژوهش‌های مندل فیلم 2,411
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 4,085
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 3,485
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,722
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,962
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,826
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 3,215
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 5,192
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 2,496
بیماری‌های ژنتیک فیلم 3,158
ژنتیک در گذشته فیلم 2,230
بکرزایی فیلم 2,682

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد