عربی

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,505 کیلو بایت

المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,357 کیلو بایت

المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,669 کیلو بایت

المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,669 کیلو بایت

المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
22,855 کیلو بایت

المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,970 کیلو بایت

المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,687 کیلو بایت

المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,557 کیلو بایت

المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,278 کیلو بایت

المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,020 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد