هنر

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (23)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
50,280 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (22)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
42,618 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (21)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
53,325 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (20)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
38,554 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (19)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
57,943 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (18)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
56,522 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (17)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
36,881 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (16)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
41,236 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (15)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
43,864 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (14)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
48,289 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد