آموزش مجازی کتاب های درسی

مبانی دیجیتال

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

زبان تخصصی کامپیوتر

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم فنی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

تغذیه وبهداشت مواد غذایی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

کارگاه ساخت وتولید

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

تکنولوژی وکارگاه ریخته گری

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

تراشکاری 2

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
تراشکاری 2
ارتباط با کتاب درسی: 

تراشکاری 1

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
تراشکاری 1
ارتباط با کتاب درسی: 

ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

علوم سوم راهنمایی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد