بخوانیم

معنی جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
320 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
792 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 12

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
611 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 11

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
412 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
234 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 9

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
444 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 8

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
455 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 7

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
293 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 6

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
565 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 5

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,200 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد